Įgyvendinami projektai ir programos


Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą.

Projektu siekiama:

 • Įsteigti 2 verslo paramos centrus: Aizkriauklės verslo paramos centrą ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli biblioteka”
 • Tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius;
 • Stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje;
 • Įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje.
 • Teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas antrepreneriams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.

Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse. Projekto partneriai:

 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva);
 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);

Paramos šaltinis: ES Interreg V-A Latvia – Lithuania Programa 2014-2020

Projekto biudžetas: 729 604,12 Eur.

ERPF finansavimas sudaro – 620 163,47 Eur.


Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 04 01 – 2019 03 31

Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

PROJEKTO REZULTATAI

Skaityti toliau

Incoterms sutarčių formosJaunimo verslumo skatinimo programa

Programos tikslas – toliau mieste kurti ir įgyvendinti nuoseklią, efektyviai veikiančią jaunimo atsakingo verslumo ugdymo sistemą.
Programos įgyvendinimo rezultatai:

 • Bus sudarytos sąlygos kurti ir įgyvendinti naujas, tobulinti esamas jaunimo verslumo skatinimo priemones Šiauliuose, pagausės verslaus jaunimo ir jaunimo įmonių.
 • Bus toliau kuriama naujų verslumo ugdymo sistema, orientuota į praktinį ir visuotinį jaunimo ugdymą, neformaliojo ugdymo rėmimo, palankios verslui visuomenės nuomonės formavimo priemonių.
 • Bus sukurtos jaunimo poreikius atitinkančios paslaugos verslo pradžiai ir plėtrai.

Paramos šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė
Projekto biudžetas: 50 900 EUR (2019 metams).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 01 01 – 2020 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Įgyvendintojas


Šiaulių Europe Direct informacijos centras

Šiaulių verslo inkubatorius ir nuo 2013 m. kovo 1 d. jo struktūroje esantis Europe Direct informacijos centras vykdo tęstinį Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus ES projektą. Tai integruoto Europe Direct tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis. ES šiuo metu veikia 500 Europe Direct informacijos centrų.

Centrų paskirtis – informacinė veikla apie ES. Paslaugas visuomenei Centrai teikia nemokamai.

Šiaulių Europe Direct informacijos centras (EDIC) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes.

Paramos šaltinis: Europos komisija
Projekto biudžetas: 16 800 EUR (2020 metams)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 03 01 – 2020 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas