Įgyvendinami projektai ir programos

EUROPE DIRECT Šiauliai

Šiaulių verslo inkubatorius ir nuo 2008 m. kovo 1 d. jo struktūroje esantis EUROPE DIRECT Šiauliai centras vykdo tęstinį Visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus ES projektą. Tai integruoto Europe Direct tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis. ES šiuo metu veikia 424 EUROPE DIRECT centrai.

Centrų paskirtis – informacinė veikla apie ES. Paslaugas visuomenei Centrai teikia nemokamai.

EUROPE DIRECT Šiauliai (ED) nemokamai konsultuoja gyventojus apie Europos Sąjungos politiką, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes. Centras pristato Europos Sąjungą, jos politiką ir vertybes visuose Europos kampeliuose, padeda palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį ir atskleisti, kaip Europa kovoja su COVID-19 pandemija, kaip, įgyvendindama programą „NextGenerationEU“ ir siekdama žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, skatina ekonomikos atsigavimą. Centras reguliariai teikia objektyvią informaciją Europos klausimais ir kartu diskutuoja su piliečiais apie Europos Sąjungos padėtį ir ateitį.

Paramos šaltinis: Europos komisija
Įgyvendinimo laikotarpis: 2008 03 01 – 2025 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas


Jaunimo verslumo skatinimo programa

Programos tikslas – toliau mieste kurti ir įgyvendinti nuoseklią, efektyviai veikiančią jaunimo atsakingo verslumo ugdymo sistemą.
Programos įgyvendinimo rezultatai:

 • Bus sudarytos sąlygos kurti ir įgyvendinti naujas, tobulinti esamas jaunimo verslumo skatinimo priemones Šiauliuose, pagausės verslaus jaunimo ir jaunimo įmonių.
 • Bus toliau kuriama naujų verslumo ugdymo sistema, orientuota į praktinį ir visuotinį jaunimo ugdymą, neformaliojo ugdymo rėmimo, palankios verslui visuomenės nuomonės formavimo priemonių.
 • Bus sukurtos jaunimo poreikius atitinkančios paslaugos verslo pradžiai ir plėtrai.

Paramos šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 01 01 – 2022 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant programą: Įgyvendintojas


Verslo subjektų mokymo programa

Programos tikslas – įgyvendinti smulkaus ir vidutinio verslo paramos ir skatinimo priemones.
Programos įgyvendinimo rezultatai:

 • Bus sudarytos palankios sąlygos pradėti ir vystyti verslą naujai įsisteigusiems subjektams Šiauliuose.
 • Bus įgyvendintos verslo subjektų mokymo programos – suorganizuoti mokymai, sklaidos renginiai, suteiktos verslo konsultacijos.

Paramos šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybė
Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 01 01 – 2022 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant programą: Įgyvendintojas

_______________________________________________________________________________________________________________

Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Bendradarbystės centro (toiau – BC) „Spiečius“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas“ priemonės „Bendradarbystės centrų „Spiečius“ administravimo ir  verslo plėtros konsultacinių paslaugų teikimas Plungėje.

Pagrindinės funkcijos ir veiklos:

 • vykdyti BC „Spiečius“ Plungėje narių atranką
 • teikti verslo konsultacijas BC nariams ir BC klientams;
 • organizuoti ir koordinuoti BC vykdomus renginius;
 • vykdyti verslo mentorių pritraukimą ir atranką, bei organizuoti verslo mentorystės programą

Finansavimo šaltinis: VšĮ Versli Lietuva
Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 03 12 – 2022 01 31
Organizacijos vaidmuo: ĮgyvendintojasVerslo paramos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/ Parama verslui (Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania/ Business support)”, Nr. LLI-131 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020).

Projekto idėja – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą.

Projektu siekiama:

 • Įsteigti 2 verslo paramos centrus: Aizkriauklės verslo paramos centrą ir Rokiškio bibliotekos verslo ir NVO klasterį “Versli biblioteka”
 • Tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius;
 • Stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje;
 • Įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje.
 • Teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas antrepreneriams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą.

Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse. Projekto partneriai:

 • Žiemgalos planavimo regionas (Zemgales planosanas regions, Latvija);
 • Kuržemės planavimo regionas (Kurzemes planosanas regions, Latvija);
 • Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras (SIA Latvijas Lauku konsultaciju un izgltibas centrs (Latvija);
 • Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles novada pasvaldiba, Latvija);
 • Šiaulių verslo inkubatorius (Lietuva);
 • Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (Lietuva);
 • VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras” (Lietuva);

Paramos šaltinis: ES Interreg V-A Latvia – Lithuania Programa 2014-2020
Projekto biudžetas: 729 604,12 Eur.
ERPF finansavimas sudaro – 620 163,47 Eur.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 04 01 – 2019 03 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

PROJEKTO REZULTATAI

Skaityti toliau

Incoterms sutarčių formos

Įgyvendinti projektai ir programos

Projektas „Europos strateginių investicijų fondo (FSI) paramos galimybės Lietuvai“     
Paramos šaltinis: Europos komisija                
Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 01 01- 2017 10 31               
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 01 01 – 2014 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Projektas „Verslo ABC“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama
Įgyvendinimo laikotarpis: 2012 05 04 – 2012 11 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 01 01 – 2011 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Pradėk verslą Šiauliuose II etapas“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010 09 01 – 2010 12 01
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Pradėk verslą Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2010 01 01 – 2010 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant verslo potencialą“    
Paramos šaltinis: ES Struktūriniai fondai
Įgyvendinimo laikotarpis: Paramos šaltinis: 2009 09 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 07 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Verslo kompetencijos paslaugų paketo teikimas Šiauliuose“
Paramos šaltinis: Nacionalinė parama (LR Ūkio Ministerijos finansuojamas projektas)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 01 01 – 2009 06 30
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione.“
Paramos šaltinis: ES Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 01 01 – 2009 12 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Informacinės visuomenės Lietuvoje ugdymas”
Paramos šaltinis: Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ BPD 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“
Įgyvendinimo laikotarpis: 2007 06 01 – 2008 05 31
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

“Šiaulių verslo inkubatoriaus plėtra, įsisavinant naujas paslaugas”
Paramos šaltinis: ES struktūriniai fondai Priemonė Verslo aplinkos gerinimas
Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 04– 2006  09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

„Neįgaliųjų verslo plėtros bendrija“
Paramos šaltinis: EQUAL
Įgyvendinimo laikotarpis: I etapas 2004 12 – 2005 04
II etapas 2005 04 – 2007 11
III etapas – 2007 11 – 2008 08 31                   
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Projektų rengimo kompetencijos ugdymas besirengiant ES finansinei paramai gauti“
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 09                         
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams”
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai) 2004 12 – Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 09        
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Partneris

„Regioninės ir abipus sienos partnerystės vystymas skatinant tarptautinį Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimą“
Paramos šaltinis: PHARE 2002 BAS projektas
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 10
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parko ir Šiaulių verslo inkubatoriaus teikiamos viešosios paramos verslui kokybinė plėtra
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai)
Įgyvendinimo laikotarpis: 2004 12 – 2005 09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Šiaulių apskr. viešųjų verslo paslaugų teikėjų gebėjimų stiprinimas didinant paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą
Paramos šaltinis: Phare 2002 Ekonominės Sanglaudos programa („Parama verslo plėtrai) 2004 12 – Įgyvendinimo laikotarpis: 2005 09
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas

Paramos verslo inkubatoriams programa   
Paramos šaltinis: ES Phare
Įgyvendinimo laikotarpis: 1999 10 – 2000 02                         
Organizacijos vaidmuo įgyvendinant projektą: Pareiškėjas ir įgyvendintojas