Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriaus Aliaus Valio mintys apie 2016 metų Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programą

Šiaulių verslo inkubatorius: svarbus jaunimo pasitikėjimas.

Jau tre­čius me­tus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ja­mą Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mą įgy­ven­di­nan­čio Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riaus spe­cia­lis­tai pa­ste­bi ge­rų po­ky­čių – jau­ni žmo­nės da­ro­si žy­miai drą­ses­ni, ak­ty­ves­ni, la­biau mo­ty­vuo­ti ir at­kak­liai sie­kian­tys sa­vo tiks­lų. Apie šiais me­tais įgy­ven­din­tus pro­jek­tus ir jau­ni­mą kal­ba­mės su Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­riu­mi Aliu­mi Va­liu.

 

img_0098

– Ka­dan­gi Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mą įgy­ven­di­na­te jau tre­ti me­tai, gal ga­li­te pa­ly­gin­ti, kaip se­kė­si anks­čiau, kas pa­si­kei­tė ar kei­čia­si da­bar?

Pir­miau­sia, tu­ri­me di­de­lių am­bi­ci­jų ir sau ke­lia­me aukš­tų rei­ka­la­vi­mų – no­ri­me, kad tie už­siė­mi­mai, tie pro­jek­tai, ku­riuos įgy­ven­di­na­me, keis­tų jau­nų žmo­nių gy­ve­ni­mą, su­do­min­tų juos vers­lu, leis­tų su­si­pa­žin­ti su sėk­min­gais žmo­nė­mis, iš­girs­ti jų nuo­mo­nę, su­si­pa­žin­ti ir pa­tiems iš­drįs­ti im­tis vers­lo da­bar ar­ba tam bū­tų pa­si­ren­gus atei­ty­je. Ka­dan­gi dir­ba­me su to­kia am­žiaus gru­pe (nuo 16-kos iki 29-erių me­tų am­žiaus), ku­ri yra ieš­ko­ji­mų ke­ly­je ir dau­ge­lį da­ly­kų ver­ti­na la­bai kri­tiš­kai ir ka­te­go­riš­kai, to­dėl tu­ri­me itin ati­džiai at­si­rink­ti, ką jiems pa­siū­ly­si­me. Tre­ji me­tai jau lei­do su­kaup­ti ne­ma­žai pa­tir­ties kaip or­ga­ni­zuo­ti už­siė­mi­mus, kad jau­ni žmo­nės jais ne­nu­si­vil­tų, kad čia ras­tų at­sa­ky­mų į jiems rū­pi­mus klau­si­mus. To­dėl šiuos me­tus ga­li­me pa­va­din­ti iš­skir­ti­nai sėk­min­gais – jau­ni žmo­nės bu­vo ak­ty­vūs, į kai ku­riuos už­siė­mi­mus net ne­ga­lė­jo­me su­tal­pin­ti vi­sų no­rin­čių­jų. Ir dar pa­ste­bė­jo­me pui­kų da­ly­ką – jei­gu anks­čiau vy­ra­vo du ka­te­go­riš­ki spren­di­mai – „pa­tin­ka-ne­pa­tin­ka“, tai šie­met pa­jau­tė­me, kad jau­ni žmo­nės pa­tys ak­ty­viai reiš­kia­si, siū­lo, kas bū­tų ge­riau, klau­sia, kar­tu ieš­ko­me at­sa­ky­mų. Gal mes la­biau iš­mo­ko­me, kaip bend­rau­ti su jau­ni­mu? O gal tie­siog įga­vo­me jų pa­si­ti­kė­ji­mą? Tą pa­si­ti­kė­ji­mą itin jau­čia­me už­siė­mi­mus api­bend­ri­nan­čio­se an­ke­to­se – jo­se su­lau­kia­me ne tik pa­lan­kių ver­ti­ni­mų, bet ir pui­kių pa­siū­ly­mų atei­ties už­siė­mi­mams, iš­sa­ko­ma nuo­mo­nė, pa­tei­kia­ma pa­gei­da­vi­mų.

– Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­ma api­ma daug įvai­rių mo­kyk­lų, už­siė­mi­mų. Ku­rie bu­vo pa­tys mėgs­ta­miau­si, po­pu­lia­riau­si?

Gal kaž­ką vie­ną bū­tų sun­ku iš­skir­ti, nes be­veik vi­sur jau­tė­me ne­ma­žą su­si­do­mė­ji­mą. Štai „Jau­ni­mo vers­lo aka­de­mi­jos“ bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti per tris­de­šim­čiai jau­nuo­lių. Vy­ku­sių už­siė­mi­mų me­tu kal­bė­jo­me ne tik apie vers­lui kur­ti bū­ti­nus da­ly­kus – vers­lo pla­na­vi­mą, or­ga­ni­za­vi­mą ar re­gist­ra­ci­ją, bet ir tu­rė­jo­me įdo­mių su­si­ti­ki­mų ir dis­ku­si­jų su vers­li­nin­kais: aka­de­mi­jo­je lan­kė­si ita­lų vers­li­nin­kas Co­si­mo Bar­ran­ca, pa­skai­tas ve­dė Vi­so­rių in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų par­ko pro­jek­tų va­do­vas Ed­ga­ras Kriu­ko­nis, UAB „Me­cha­ni­ka“, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si kė­li­mo įren­gi­mų ir stam­bia­ga­ba­ri­čių me­ta­lo konst­ruk­ci­jų ga­my­bo­je, di­rek­to­rius Jur­gis Dam­kus ir ki­ti. Neiš­dil­do­mą įspū­dį vi­siems pa­li­ko iš­vy­ką į Vil­nių, į Vil­niaus uni­ver­si­te­to Jung­ti­nį gy­vy­bės moks­lo cent­rą ir Užu­pio me­nų in­ku­ba­to­rių.

Eko­no­mi­kos ir ly­de­rys­tės mo­kyk­la, ku­ri skir­ta gim­na­zis­tams, ir­gi tu­rė­jo di­de­lį pa­si­se­ki­mą, nes už­siė­mi­muo­se sten­gė­mės su­kur­ti ypa­tin­gą kū­ry­bin­gu­mo at­mos­fe­rą. Štai su ak­to­riaus pro­fe­si­ja su­si­pa­ži­no ir sa­vo kū­ry­bin­gu­mą mo­ki­niai „iš­ban­dė“ Šiau­lių vals­ty­bi­nia­me dra­mos teat­re kar­tu su ak­to­re No­me­da Bė­čiū­te. Ry­šių su vi­suo­me­ne agen­tū­ros „Opi­nio“ va­do­vas Arū­nas Ar­ma­lis kal­bė­jo apie so­cia­li­nius tink­lus, jo pa­skai­ta „Ka­da rei­kia pra­dė­ti gal­vo­ti apie Fa­ce­book, kaip apie re­pu­ta­ci­jos įran­kį?“ bū­si­mus vers­li­nin­kus pri­ver­tė iš nau­jo įver­tin­ti Fa­ce­book ga­li­my­bes. Įs­pū­dį mo­ki­niams pa­li­ko ir iš­vy­ka į Šiau­lių mies­to nuo­te­kų va­lyk­lą ir pa­žin­tis su nuo­te­kų tvar­ky­mo ūkiu. Ly­de­rys­tės mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su aka­de­mi­jos stu­den­tais lan­kė­si Vil­niu­je, taip pat Klai­pė­do­je, kur ap­lan­kė­me Klai­pė­dos lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ) ir Kul­tū­ros fab­ri­ką. Mo­ki­niams sten­gia­mės su­reng­ti kuo dau­giau pra­kti­nių už­siė­mi­mų, kad jie pa­ma­ty­tų sa­vo aki­mis, kaip kas vei­ka, ką pa­sa­ko­ja vers­li­nin­kai, kaip pa­si­reng­ti sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui ir pan.

– Šie­met ypa­tin­gai pa­žy­mė­jo­te ir Vers­lo die­ną. Ji ir­gi yra Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­mos da­lis?

Taip, Tarp­tau­ti­nę vers­lo die­ną žy­mi­me jau ne­be pir­mus me­tus, tai gra­ži mū­sų tra­di­ci­ja. Pap­ras­tai jau­ni­mą kvie­čia­me da­ly­vau­ti kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je kal­ba­ma apie svar­bias re­gio­no ar mies­to vers­lo pro­ble­mas, dis­ku­tuo­ja­me, ieš­ko­me at­sa­ky­mų. Šie­met pir­mo­ji kon­fe­ren­ci­jos da­lis bu­vo skir­ta Šiau­lių re­gio­no eko­no­mi­nėms, so­cia­li­nėms pro­ble­moms bei re­gio­no su­si­vie­ni­ji­mui sie­kiant spręs­ti tas pro­ble­mas, o ant­ro­ji – jau­ni­mo vers­lu­mui. Bū­tent nuo jau­ni­mo, nuo jo ap­si­spren­di­mo kur­ti ir dirb­ti sa­vo kraš­te daug kas pri­klau­so.

La­bai džiau­gia­mės, kad Vers­lo in­ku­ba­to­riu­je vei­kia ir stip­rė­ja HUB’as – vie­ta, ku­rio­je kar­tu dar­buo­ja­si, idė­jo­mis da­li­na­si vers­lą pra­dė­ję jau­ni lais­vai sam­do­mi pro­fe­sio­na­lai. Jau­niems vers­li­nin­kams su­tei­kia­me ne tik ne­mo­ka­mų kon­sul­ta­ci­jų, bet ir ska­ti­na­me da­ly­vau­ti įvai­rio­se pro­gra­mo­se. Štai šie­met Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­mą kar­tą pa­skel­bė Jau­ni­mo vers­lo idė­jos kon­kur­są, ku­ria­me nu­ga­lė­to­jai ga­vo ne tik pre­mi­jas, bet ir su­bsi­di­jas vers­lo pra­džiai. Mes ir­gi bu­vo­me šio pro­jek­to vyk­dy­to­jai. Ma­no­me, kad tai yra la­bai pui­kus pa­vyz­dys, kaip ga­li­me pa­ska­tin­ti ir pa­dė­ti jau­niems žmo­nėms im­tis vers­lo. Įdo­mu tai, kad kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai džiau­gė­si ne tik gau­tais pi­ni­gais, jiems ypač svar­bu bu­vo, kad jų vers­lo idė­jai bu­vo pri­tar­ta, kad ją tei­gia­mai įver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja. Bū­tent tas ver­ti­ni­mas ir su­tei­kė jau­nie­siems vers­li­nin­kams pa­si­ti­kė­ji­mo, pa­drą­si­no juos. Ti­ki­mės, kad to­kie kon­kur­sai bus ren­gia­mi ir to­liau, o po ke­le­rių me­tų jau ga­lė­si­me pa­si­džiaug­ti la­bai ap­čiuo­pia­mais re­zul­ta­tais.

– Vie­nas pa­sku­ti­nių­jų Jau­ni­mo vers­lo ska­ti­ni­mo pro­gra­mos ren­gi­nių bu­vo Vers­lo pla­no tur­ny­ras. Ko­kie jo įspū­džiai?

Po šio tur­ny­ro su­lau­kė­me la­bai daug ge­rų šio ren­gi­nio įver­ti­ni­mų. Vers­lo pla­no tur­ny­ras yra tik­ras pa­si­ren­gi­mas vers­lui – kon­sul­tan­tai, vers­lo žmo­nės ver­ti­na jau­ni­mo pa­siū­ly­tas idė­jas, pa­de­da jas tin­ka­mai pri­sta­ty­ti, ap­gin­ti, rek­la­muo­ti. Vi­sų, no­rin­čių da­ly­vau­ti šia­me ren­gi­ny­je, ne­ga­lė­jo­me su­tal­pin­ti dėl tu­ri­mų re­sur­sų. Tad be­veik 40 žmo­nių bai­gia­ma­ja­me tur­ny­ro eta­pe, ku­ris vy­ko Pa­lan­go­je, iš­ties pa­ty­rė idė­jų lie­tų, bu­vo su­kur­ta pui­ki at­mos­fe­ra at­si­skleis­ti kū­ry­bin­gu­mui, iš­ban­dy­ta dau­gy­bė pra­kti­nių da­ly­kų. Vers­lo pla­no tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ja, Šiau­lių Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­man­da „NEXT“, sa­vo idė­jo­mis kvie­tė Šiau­lius pa­vers­ti pa­čiu ino­va­ty­viau­siu ša­lies mies­tu – pa­siū­lė vi­so­se įma­no­mo­se sri­ty­se dieg­ti tech­no­lo­gi­jas. Jie sa­vo idė­ją taip ir pa­va­di­no – „Pa­pil­dy­tos rea­ly­bės tech­no­lo­gi­jos pa­slau­ga“.

– Ko­kie to­li­mes­ni pla­nai? Kas džiu­gi­na la­biau­siai be­si­dar­buo­jant su jau­ni­mu?

Mes itin džiau­gia­mės, kad mo­ki­niams su­da­ro­me są­ly­gas pa­žvelg­ti, įženg­ti į suau­gu­sių­jų, į vers­lo pa­sau­lį, sten­gia­mės vi­siems su­da­ry­ti pa­lan­kią erd­vę kū­ry­bin­gu­mui ir sa­vi­raiš­kai. Su jau­ni­mu dir­ba­me jau se­niai, tad ta su­kaup­ta pa­tir­tis la­bai pa­de­da – su­lau­kia­me grįž­ta­mo­jo ry­šio, jau­ni žmo­nės ska­ti­na ir mus nuo­lat ieš­ko­ti, nes šiais lai­kais vi­si ieš­ko­me nau­jo­vių, sie­kia­me pa­žan­gos, ne­mėgs­ta­me nuo­bo­džių da­ly­kų. Ti­ki­mės, kad ki­ti mū­sų veik­los me­tai ir­gi bus pil­ni ryš­kių ren­gi­nių, su­si­ti­ki­mų, už­siė­mi­mų. Vers­lo in­ku­ba­to­rius ki­tą­met pla­nuo­ja ne tik pa­dė­ti įgy­ven­din­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mui skir­tas pro­gra­mas, bet ir pa­tys da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se, ku­riuos fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga. Esa­me pa­ren­gę pa­raiš­kas pro­jek­tui „Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­do (EF­SI) pa­ra­mos ga­li­my­bės Lie­tu­vai“, lau­kia­me spren­di­mų. Šis pro­jek­tas skir­tas fi­nan­suo­ti „Eu­ro­pe Di­rect“ in­for­ma­ci­jos cent­rų (to­liau – EDIC) ren­gia­mas veik­las, ku­rios skir­tos in­for­muo­ti apie ES pa­grin­di­nes ini­cia­ty­vas. Jo­mis sie­kia­ma ska­tin­ti dar­bo vie­tų kū­ri­mą, eko­no­mi­kos au­gi­mą ir in­ves­ti­ci­jas, o vi­sų pir­ma – in­ves­ti­ci­jų pla­nų ren­gi­mui. „Eu­ro­pe Di­rect“ in­for­ma­ci­jos cent­ras yra Vers­lo in­ku­ba­to­riaus su­dė­ti­nė da­lis, tad kar­tu ga­lė­tu­me daug nu­veik­ti. Taip pat ti­ki­mės da­ly­vau­ti ir ki­tuo­se tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se.

Pas­ta­rai­siais me­tais itin ak­ty­vi Vers­lo in­ku­ba­to­riaus veik­la lei­džia mums spręs­ti, kad su­ra­do­me sa­vo veik­los ni­šą Šiau­lių mies­te, o gal ir re­gio­ne, daug pri­si­de­da­me ska­tin­da­mi jau­ną vers­lą, jam la­bai konk­re­čiai pa­de­da­mi. ma­no­me, kad to­kia veik­los kryp­tis tu­rė­tų iš­lik­ti bei stip­rė­ti ir atei­ty­je.

Kal­bė­jo­si Vio­le­ta Stan­ku­tė