Kviečiame jaunimą teikti paraiškas verslo idėjų finansavimo konkursui!

iqqr5b16

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tas Jau­ni­mo vers­lo idė­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas įgau­na pa­grei­tį – prieš sa­vai­tę in­for­ma­ci­ja apie kon­kur­są bu­vo pa­tal­pin­ta Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je, o už­va­kar, bir­že­lio 8-ąją, pro­jek­tas pri­sta­ty­tas Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­si­rin­ku­siems jau­niems žmo­nėms. Lai­mė­to­jams Sa­vi­val­dy­bė skirs ne­grą­žin­ti­ną fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Pa­raiš­kos prii­ma­mos iki 2016 m. lie­pos 15 d.

Kon­kur­sas – pir­mą kar­tą

Jau­ni­mo vers­lo idė­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas, skir­tas as­me­nims nuo 18 iki 29 me­tų, Šiau­liuo­se skel­bia­mas pir­mą kar­tą. To­dėl jį pri­sta­ty­da­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius kvie­tė jau­nuo­lius ne tik ak­ty­viai da­ly­vau­ti, bet ir teik­ti pa­siū­ly­mus dėl kon­kur­so są­ly­gų to­bu­li­ni­mo: „Ver­tin­kit, siū­ly­kit, da­ly­vau­kit. Pir­mo­ji pa­tir­tis mums vi­siems bus kar­tu ir ge­ra pro­ga to­bu­lin­ti šį su­ma­ny­mą“. Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si fi­nan­suo­ti pen­kias ge­riau­sias idė­jas.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę pa­ty­rę vers­li­nin­kai, aso­ci­juo­tų vers­lo struk­tū­rų va­do­vai Vid­man­tas Ja­per­tas (Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas) ir Ar­tū­ras Rup­šys (Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas) pa­brė­žė, kad vers­las pra­si­de­da bū­tent nuo ge­ros idė­jos, o jai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas di­džiu­lis ryž­tas ir už­si­spy­ri­mas ir, be abe­jo, pi­ni­gai.

Kon­kur­so są­ly­ga – vers­las re­gist­ruo­tas Šiau­liuo­se

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Mė­ta Taut­ku­vie­nė, de­ta­liai pri­sta­ty­da­ma kon­kur­so są­ly­gas, pa­brė­žė, kad lau­kia­ma ori­gi­na­lių, drą­sių ir per­spek­ty­vių idė­jų, ku­rios su­teiks nau­dos ir jų au­to­riams, ir Šiau­liams. Vie­na iš pa­grin­di­nių są­ly­gų – vers­las pri­va­lo bū­ti re­gist­ruo­tas Šiau­lių mies­te. Anot M. Taut­ku­vie­nės, kon­kur­so da­ly­viai tu­rė­tų ati­džiai iš­nag­ri­nė­ti kon­kur­so są­ly­gas, nes kai ku­riems vers­lams (pvz., al­ko­ho­lio ar ta­ba­ko ga­my­bai ir kt.) Sa­vi­val­dy­bė su­bsi­di­jų ne­skirs.

Kon­kur­so me­tu bus at­ren­ka­ma iki 5 vers­lo idė­jų, su­rin­ku­sių dau­giau­siai ba­lų pa­gal vers­lo idė­jos ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus. Nu­ga­lė­to­jai pre­ten­duo­ja į fi­nan­si­nę vers­lo idė­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­ra­mą. Pir­miau­sia pen­kiems nu­ga­lė­to­jams bus skir­tos pre­mi­jos nuo 2 500 iki 500 Eur. Taip pat nu­ma­ty­tos su­bsi­di­jos vers­lo idė­jai įgy­ven­din­ti: pir­mos vie­tos lai­mė­to­jas pre­ten­duo­ja į 5 000 Eur su­bsi­di­ją, ki­tos ke­tu­rios vie­tos ati­tin­ka­mai po tūks­tan­tį eu­rų ma­žiau: 4 000, 3 000, 2 000, 1 000. Va­di­na­si, kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas sa­vo vers­lui vys­ty­ti ga­li gau­ti 7 500 eu­rų. Tie­sa, Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja su­bsi­di­juo­ti 50 pro­c. pa­tir­tų iš­lai­dų, ant­ra tiek pri­va­lės in­ves­tuo­ti pats jau­na­sis vers­li­nin­kas. Be šios pa­ra­mos, taip pat nu­ma­ty­ta pa­deng­ti da­lį įmo­nės ar in­di­vi­dua­lios veik­los re­gist­ra­vi­mo, da­ly­va­vi­mo pa­ro­do­je ir dar­buo­to­jų mo­ky­mų iš­lai­dų.

Kas ga­li da­ly­vau­ti

Jau­ni­mo vers­lo idė­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas skir­tas as­me­nims iki 29 me­tų. Kon­kur­sui pa­raiš­kas teik­ti ga­li fi­zi­niai as­me­nys, ke­ti­nan­tys įsteig­ti la­bai ma­žą įmo­nę ar­ba pra­dė­ti in­di­vi­dua­lią veik­lą pa­gal pa­žy­mą Šiau­lių mies­te ar­ba jau vyk­dan­tys in­di­vi­dua­lią veik­lą; kon­kur­so da­ly­viu taip pat ga­li bū­ti la­bai ma­žos įmo­nės, vei­kian­čios ne il­giau kaip 1 me­tai iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo. Kon­kur­so lai­mė­to­jas per 30 d. nuo vie­šo lai­mė­to­jų pa­skel­bi­mo įsi­pa­rei­go­ja įsteig­ti įmo­nę, ku­rios pa­grin­di­nė veik­la re­gist­ruo­ta Šiau­lių mies­te ar­ba įre­gist­ruo­ti in­di­vi­dua­lią veik­lą Šiau­lių mies­te ir pa­si­ra­šy­ti Vers­lo idė­jos įgy­ven­di­ni­mo rė­mi­mo su­tar­tį.

Ka­da ir kam teik­ti pa­raiš­kas

Pa­raiš­kos prii­ma­mos iki 2016 m. lie­pos 15 d. 17.00 val. el. pa­štu versloideja@siauliai.lt ar­ba Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės prii­ma­ma­ja­me, Va­sa­rio 16-osios g. 62, Šiau­liai, prie 6-ojo lan­ge­l­io.

Nu­ma­ty­ti šie Jau­ni­mo vers­lo idė­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­so įgy­ven­di­ni­mo eta­pai: lie­pos 15–25 d. – vers­lo idė­jos ver­ti­ni­mas ir at­ran­ka, lie­pos 26–31 d. – at­rink­tų vers­lo idė­jų pa­skel­bi­mas, rugp­jū­čio 1–31 d. – su­tar­čių su nu­ga­lė­to­jais pa­si­ra­šy­mas ir pre­mi­jų už I–V vie­tą iš­mo­kė­ji­mas.

„Esa­me šio pro­jek­to par­tne­riai, siek­si­me pa­kvies­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se kuo dau­giau jau­nų žmo­nių. Tu­ri­me su­kau­pę ne­ma­žą dar­bo su jau­nais žmo­nė­mis pa­tir­tį, kon­sul­tuo­ja­me juos, mo­ko­me, o Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės yra pui­kus sėk­min­go vers­lo pa­vyz­dys“, – sa­ko Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riaus va­do­vas Alius Va­lys.

In­for­ma­ci­ja tei­kia­ma el. p. versloideja@siauliai.lt , me­ta.tautkuviene@siauliai.lt ,alius@svi.lt ar­ba tel. (841) 595 500, as­me­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos – Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riu­je pir­ma­die­nį – ket­vir­ta­die­nį nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja apie kon­kur­są skel­bia­ma http://edem.siauliai.lt/lit/Jaunimo-verslo-ideju-finansavimo-konkursas/5622/3 ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės bei Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riaus Fa­ce­book pa­sky­ro­se.

IMG_2933