KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS

Siekiant didinti pastatų energinį efektyvumą, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra š. m. birželio 1
d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamą priemonę
„Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne
mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos
suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis
iki atnaujinimo (modernizavimo)“.
Šios priemonės lėšomis numatyta kompensuoti iki 30 proc. investicijų, tenkančių energinį
efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų
(sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar
modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai
įdiegimui.
Pasinaudoti teikiama parama gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos
paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai.
Paraiškos gali būti teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūros
specialistą Tomą Giedrį el. paštu t.giedris@betalt.lt arba mob. tel. Nr. +370 659 67 414.
Taip pat informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes
Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims, rasite interneto tinklapyje www.betalt.lt.